Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Lĩnh vực hoạt động xây dựng
 • Lĩnh vực nhà ở
 • Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
 • Lĩnh vực Thanh tra
 • TÌM THẤY 39 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  01. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  01. Cấp Giấy phép xây dựng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  01. Cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  01. Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  02. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  8
  02. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017